UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND quy định rõ quyền hạn của các cơ quan chức năng trong việc cấp giấy phép sử dụng tài nguyên nước.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là đơn vị được cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với các trường hợp: thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 10 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm; khai thác và sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3/giây đến dưới 2 m3/giây; khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệp và phát điện với lưu lượng từ 5.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm; xả nước thải vào lưu vực nguồn nước với lưu lượng từ 10 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm; xả nước thải bệnh viện vào lưu vực nguồn nước với lưu lượng dưới 5.000 m3/ngày đêm.

Đồng thời, được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ cho các tổ chức, cá nhân có địa chỉ thường trú trên địa bàn thành phố theo quy định.             

UBND các quận, huyện, thị xã được cấp giấy phép đối với tổ chức và hộ cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn cho mục đích không phải sinh hoạt. Cụ thể, cấp giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 1 m3/giây; khai thác và sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 1 m3/giây; khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệp và phát điện với lưu lượng dưới 5.000 m3/ngày đêm; xả nước thải (sinh hoạt, sản xuất, nhà hàng, khách sạn) vào lưu vực nguồn nước với lưu lượng dưới 10 m3/ngày đêm.     

Cũng theo Quyết định này, giấy phép sẽ bị thu hồi trong trường hợp được cấp nhưng không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc chủ giấy phép vi phạm nội dung quy định của giấy phép, gây cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước.

 

(Theo DWRM)