Thái Nguyên: 300 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Ngày 19/4, tỉnh Thái Nguyên chính thức triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS &VSMTNT) giai đoạn 2011 – 2015 với tổng nguồn kinh phí thực hiện 300 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương và tài trợ quốc tế là 120 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 60 tỷ đồng, vốn tín dụng 90 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 30 tỷ đồng.
Riêng đối với việc cấp nước sinh hoạt nông thôn, tỉnh Thái Nguyên quyết định đầu tư 225 tỷ đồng xây dựng các công trình cấp nước, trong đó đầu tư xây dựng mới 30 công trình cấp nước sạch công suất 11.000 m3/ngày đêm, nâng cấp mở rộng 28 công trình cấp nước tập trung công suất 5.100 m3/ngày đêm, hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước nhỏ lẻ cho 3000 hộ… Ngoài ra, trong thực hiện các dự án về vệ sinh môi trường nông thôn, tỉnh tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng 11.600 công trình nhà tiêu hộ gia đình hợp vệ sinh tại 58 xã với tổng kinh phí khoảng 23 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư xây dựng 55 công trình vệ sinh trường học trị giá 10 tỷ đồng; hỗ trợ 10 công trình vệ sinh bệnh xá xã với chi phí đầu tư 2 tỷ đồng… Theo chủ trương của tỉnh, trong giai đoạn 2011 – 2015, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia NS &VSMTNT trên địa bàn được triển khai theo hướng tập trung đầu tư cho cụm dân cư ở trung tâm các xã, có quy mô phục vụ từ 50% dân số mỗi xã trở lên với công nghệ tiên tiến, chất lượng nước đạt quy chuẩn kỹ thuật Nhà nước quy định; ưu tiên xây dựng ở các xã có tỷ lệ dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh thấp, có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, xã điểm xây dựng nông thôn mới…  
Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 75% số hộ gia đình ở nông thôn có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, 65% số hộ nông thôn có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, 60% số xã được thu gom rác thải sinh hoạt…

(Theo Monre.gov.vn)