Năm 2014, ngành tài nguyên môi trường phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước

Mới đây, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ đã phát động phong trào thi đua ngành tài nguyên và môi trường năm 2014 với nhiều nội dung mới và thiết thực.

Theo đánh giá chung của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ, năm 2013 hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đã hăng hái thi đua trên các lĩnh vực công tác, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói riêng và đất nước nói chung. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là điển hình tiến tiến, nhân tố mới, mô hình mới được Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ TN&MT khen thưởng. Đặc biệt, sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, ngành tài nguyên và môi trường vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận những thành tích, đóng góp to lớn của ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với mục tiêu tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, trọng tâm năm 2014 là Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành tài nguyên và môi trường”. Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ trưởng Bộ TN&MT chỉ đạo: Các đơn vị cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch về quản lý tài nguyên và môi trường. Nhanh chóng xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7 năm 2014; hoàn thiện dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Triển khai thực hiện Luật Đất đai sửa đổi năm 2013, phấn đấu thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho đến ngày 01/7/2014 cơ bản hoàn thành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ. Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở đó tiếp tục nâng cao năng lực, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ công chức trong thực hành công vụ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI và Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm ở từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục thực hiện sâu rộng và hiệu quả Chỉ thị số 04/CT- về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Bộ trưởng yêu cầu các Khối, Cụm thi đua và các đơn vị trong toàn ngành cụ thể hóa các nội dung thi đua như ký kết giao ước,tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2014 của từng đơn vị và từng Khối, Cụm thi đua, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ TN&MT kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu đưa ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Bộ yêu cầu các đơn vị toàn ngành đăng ký thi đua trước ngày 28/02/2014 để tổng hợp, theo dõi và làm căn cứ đánh giá thi đua chung.

(Theo monre.gov.vn)