Lạng Sơn: Yêu cầu duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các công trình thủy điện

Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn Nguyễn Hữu Trực vừa ký văn bản số 343/STNMT-NKS về việc bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở TN&MT Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị đã được Bộ TN&MT và UBND tỉnh Lạng Sơn cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu (lưu lượng xả thường xuyên, liên tục) ở hạ lưu sau đập theo Quyết định số 73/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2022 của Bộ trưởng Bộ TN&MT và Công văn số 507/STNMT-NKS ngày 01/4/2021 của Sở TN&MT về việc giám sát xả dòng chảy tối thiểu sau đập đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

t2-6
                                                                  Ảnh minh họa

Bên cạnh đó thực hiện các quy định trong giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho đơn vị; Giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước đối với công trình hồ chứa để phát điện, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cho các mục đích khác theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT.

Đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng và duy trì hoạt động của thiết bị đo đạc, quan trắc tại công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư số 17/2021/TT -BTNMT.

Sở TN&MT Lạng Sơn cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc kết nối, truyền trực tiếp, cập nhật số liệu thường xuyên, liên tục và định kỳ vào hệ thống giám sát theo quy định của Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT trước khi vận hành khai thác tại công trình; Lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu khai thác, sử dụng tài nguyên nước của mình để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn