Kết luận thanh tra về tài nguyên nước các dự án sân golf tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 6 tháng 4 năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hanh hành văn bản số 1098/KL-BTNMT về việc Kết luận Thanh tra đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với các dự án sân golf tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết luận nêu rõ, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại thời điểm thanh tra có 04 dự án xây dựng sân golf đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, mới chỉ có 01 dự án đã bàn giao đất cho chủ đầu tư, 01 dự án đang trong giai đoạn triển khai đền bù giải phóng mặt bằng, 02 dự án còn lại chưa triển khai thu hồi đất.

Kết quả thanh tra về tài nguyên nước cho thấy, cả 04 dự án xây dựng sân golf  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều chưa làm thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã đề nghị các chủ đầu tư dự án cần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo giấy phép đầu tư đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước.

(Theo DWRM)