Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng”

IMG_1560
Chiều ngày 20/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban Quy hoạch tài nguyên nước. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; ông Triệu Đức Huy, ông Nguyễn Chí Công, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng đại diện lãnh đạo các phòng Ban của Trung tâm.
Tại cuộc họp, ông Đỗ Trường Sinh – Trưởng ban Quy hoạch tài nguyên nước – Chủ nhiệm dự án đã báo cáo kế hoạch thi công năm 2017 của dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng”. Ông Đỗ Trường Sinh đã nêu kết quả dự án đã thực hiện được tính đến hết năm 2016:
Đã thu thập được 82 đầu mục tài liệu về dân sinh kinh tế, tài liệu về nguồn nước và tài liệu khai thác, sử dụng nước, xả nước thải trên địa bàn 3 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Cạn.
Đã tiến hành điều tra trên 6 tuyến điều tra bao gồm sông Bằng Giang, sông Kỳ Cùng, sông Hiến, sông Bắc Vọng, sông Bắc Khê, sông Bắc Giang.
Điều tra trên 7 lộ trình với 85 điểm khảo sát.
Tiến hành điều tra hiện trạng xả thải vào nguồn nước tại 06 khu/ cụm công nghiệp.
Thu thập số liệu mưa tại 07 trạm khí tượng.
Xử lý tổng hợp các thông tin đã thu thập và điều tra bổ sung.
Căn cứ vào nội dung công việc theo đề cương dự án quy hoạch tài nguyên nước, mục tiêu tổng quát của dự án và những hạng mục công việc đã làm hoàn thành trong năm 2016, ông Đỗ Trường Sinh đã nêu kế hoạch thực hiện của dự án thực hiện năm 2017 như sau:
Tiếp tục thu thập bổ sung, cập nhật các tài liệu về dân sinh, kinh tế, các công trình, dự án, quy hoạch mới hoàn thành trong năm 2016.
Thu thập cập nhật kết quả quan trắc môi trường năm 2016 các tỉnh trong lưu vực.
Lấy mẫu và phân tích mẫu nước mặt tại 40 vị trí trên 06 sông.
Lấy 90 mẫu nước dưới đất.
Xây dựng nội dung quy hoạch
Tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho rằng, dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng” là một dự án có khối lượng thực hiện tương đối lớn nên trong năm 2017 cần tập trung nguồn lực hơn nữa để hoàn thành tốt khối lượng công việc.

IMG_1554

(TTDLQH&ĐTTNN)