Bộ TN&MT đánh giá hoạt động 9 tháng năm 2013: Đã tập trung cao độ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Hoi_nghi_9_thangChiều 11/10, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình công tác 9 tháng và Quý III, đồng thời triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2013. Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang chủ trì Hội nghị, cùng dự có các Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Trần Hồng Hà, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Linh Ngọc và đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện,…thuộc Bộ.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã báo cáo nhanh kết quả của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) với toàn thể lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. 5 vấn đề quan trọng của Hội nghị Trung ương 8, Khóa XI đã được Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang thông báo tới toàn thể Hội nghị, đó là: Trung ương đã nghe báo cáo về kết quả, tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2013, góp ý vào định hướng phát triển KT-XH năm 2014, tình hình thực hiện Nghị quyết 11 của Đảng trong nhiệm kỳ 2011 – 2015, đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ; Thảo luận và ra Nghị quyết về Đề án Đổi mới căn bản giáo dục đào tạo; Cho ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và chuẩn bị thông qua vào kỳ họp Quốc hội tới đây; Chuẩn bị báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8, Khóa IX, về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới, đánh giá lại việc thực hiện trước khi đưa ra Nghị quyết mới; Một số vấn đề quan trọng khác như: Thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại Hội lần thứ 12 của Đảng vào tháng 1/2016; Thảo luận Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư; Thông báo nội dung 2 Nghị quyết và 2 Kết luận sau khi kết thúc Hội nghị TW 8, khóa XI để toàn thể Hội nghị được biết.

Đánh giá về tình hình hoạt động của Bộ TN&MT trong 9 tháng năm 2013, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao; triển khai tốt một số các nhiệm vụ quan trọng như: Việc giao kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Chương trình công tác, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ; Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của các đơn vị trực thuộc Bộ, củng cố hệ thống tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương. Bộ đã trình Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04/3/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 03 Tổng cục và Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia.

Tăng cường sự điều phối và liên kết giữa các đơn vị quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ, tiếp tục triển khai 02 đề tài độc lập cấp nhà nước chuyển tiếp; 03 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư với nước ngoài. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của 02 Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước do Bộ chủ trì thực hiện; đã triển khai thực hiện 09 đề tài thuộc Chương trình Nghiên cứu khắc phục hậu quả lâu dài của chất độc màu da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và sức khỏe con người Việt Nam; 33 đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tập trung xây dựng thể chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, tích cực triển khai xây dựng các dự án Luật thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII: Chuẩn bị trình Quốc hội thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); trình Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6; đã trình Chính phủ dự thảo 03 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường; tài nguyên nước và khoáng sản; lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ.

Đặc biệt Bộ trưởng đánh giá cao sự sát sao, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt việc cấp sổ đỏ lần đầu của Tổng cục Quản lý đất đai. Hiện công tác cấp sổ đỏ lần đầu tại các địa phương đã đạt kết quả khả quan, tính trung bình các tỉnh đều đã đạt trên 85% cấp sổ đỏ lần đầu, điển hình có tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành trước kế hoạch 3 tháng; các địa phương còn lại đều phấn đấu đạt chỉ tiêu cấp sổ đỏ lần đầu vượt mức theo kế hoạch đề ra.

Trong các tháng còn lại của năm 2013, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang chỉ đạo các đơn vị phải cố gắng hơn nữa trong việc xây dựng và triển khai các đề án, dự án Chính phủ giao để không bị chậm, kéo dài như thời gian trước đây; các đơn vị cần chủ động tiết kiệm chi tiêu, hạn chế đi nước ngoài bằng tiền ngân sách; Cải thiện công tác thẩm định các đề án, dự án, đối với các đề án, dự án không thuộc diện cấp bách, đột xuất thì phải chuẩn bị kỹ nội dung trước ít nhất là 1 năm khi đến hạn trình phê duyệt.

Các đơn vị phải tập trung xây dựng các Nghị định, Thông tư Chính phủ đã giao để hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần rà soát và sớm triển khai các dự án lớn của Chính phủ như đóng tàu nghiên cứu biển, Đề án Điều tra cơ bản, Đề án Hydrat; Cục Quản lý tài nguyên nước cần sớm xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; Ngành Khí tượng Thủy văn sớm trình phương án xây dựng lộ trình nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; Lĩnh vực địa chất khoáng sản cần hoàn thành việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác; khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia…

Theo monre.gov.vn