Hoàn thiện và nâng cao Bộ chỉ số đánh giá Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Hiện nay trên thực tế còn nhiều hệ thống theo dõi và đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn của các Bộ, ngành như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Thống kê…cùng với việc thực hiện còn chồng chéo, không ổn định; phương pháp thu thập thông tin cũng khác nhau, không thống nhất về khái niệm, định nghĩa, các chỉ số thu thập, phương pháp thu thập, phương pháp tổng hợp đánh giá… dẫn đến kết quả chưa đáp ứng được việc theo dõi, quản lý thống nhất trên toàn quốc. Vì vậy, Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) đã xây dựng bộ chỉ số theo dõi để đánh giá đúng kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia này.
Sau thời gian xây dựng, thử nghiệm Bộ chỉ số tại 28 huyện thuộc 14 tỉnh trên cả nước, Bộ chỉ số (gồm 14 chỉ số) đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức thực hiện. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện bộ chỉ số theo dõi – đánh giá tại 63 tỉnh, thành trên cả nước, các địa phương đã cơ bản thành lập được hệ thống theo dõi – đánh giá đến cấp xã, thôn, bản, ấp. Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh sâu sát, kịp thời, thuận tiện cho quá trình thực hiện. Các số liệu được thu thập, tổng hợp và báo cáo theo đúng quy định đã phản ánh tương đối đầy đủ hiện trạng tình hình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn.
Để công tác theo dõi – đánh giá hiệu quả hơn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 3, ô ng Nguyễn Thành Luân – Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo các tỉnh thực hiện và báo cáo theo đúng quy định. Đồng thời, kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí cũng như hướng dẫn các tỉnh phân bổ kinh phí phù hợp về thời gian và yêu cầu. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện và nâng cấp các công cụ hỗ trợ để chương trình đạt hiệu quả cao nhất.
Ông Nguyễn Thành Luân nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá, nâng cao năng lực đối với các tỉnh năng lực còn hạn chế, hoàn thiện cơ chế chính sách về tài chính để thực hiện nhiệm vụ theo dõi đánh giá, rà soát và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn để nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát chất lượng nước sinh hoạt nông thôn. Đặc biệt, cần thiết lập và nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống phòng kiểm nghiệm, xét nghiệm chất lượng nước sinh hoạt, lồng ghép cơ sở dữ liệu chất lượng nước sinh hoạt nông thôn vào trong hệ thống thông tin theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… để hoàn thành mục tiêu Chương trình Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 3 này./.
(Theo Monre.gov.vn)