Hòa Bình: Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạnh và Vệ sinh môi trường

tt704Ngày 8/6, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường (NS&VSMT) năm 2011.

Chương trình mục tiêu Quốc gia NS&VSMT năm nay đề ra mục tiêu: Hỗ trợ xây dựng, cải tạo 550 mô hình nhà tiêu hộ gia đình hợp vệ sinh tại 11 xã điểm mô hình nông thôn mới của các huyện, thành phố. 100% nhân viên y tế thôn, bản của 11 xã điểm được tập huấn về NS&VSMT. 100% người dân các xã điểm được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức. Nâng cao tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Theo đó, các hoạt động sẽ được tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tăng cường thông tin, giáo dục, tuyên truyền tại tuyến tỉnh và các huyện, xã điểm về thay đổi hành vi NS &VSMT, vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh cá nhân; vận động cộng đồng xây dựng, sử dụng và bảo quản nguồn nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh lồng ghép với các chương trình y tế khác tại địa phương thông qua truyền thông trực tiếp, các cuộc thăm hỏi tại nhà, các cuộc họp do nhóm hành động thôn bản tổ chức; vận động nhân dân thực hiện nếp sống vệ sinh, xây dựng công trình hợp vệ sinh và thực hiện tốt các quy định về an toàn sử dụng hóa chất BTTV, hóa chất diệt côn trùng. Tổ chức các hội nghị, tập huấn, đào tạo. Hỗ trợ xây dựng, cải tạo công trình vệ sinh. Quản lý, giám sát chương trình tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã.

 

 

 

(Theo Monre.gov.vn)