Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015


tk_isSáng nay 27/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: 2008 sang TCVN 9001: 2015. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại điện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính, ngày 17 tháng 03 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 367/QĐ-BTNMTvề việc Ban hành kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trước các yêu cầu của thực tiễn, để đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2018 về việc Ban hành kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm tạo điều kiện công khai minh bạch quy trình, thủ tục giải quyết công việc; giúp cán bộ công chức thực hiện công việc khoa học, giúp lãnh đạo các đơn vị kiểm soát được quá trình giải quyết công việc của đơn vị, thông qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch đã được ban hành tại Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13/4/2018; xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị, bao gồm: các quy trình, tài liệu chung theo yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng ISO; các quy trình nghiệp vụ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại đơn vị.

tk_is2

Theo Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 của Bộ TN&MT, những đơn vị bắt buộc thực hiện xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong năm 2018 bao gồm: Khối cơ quan Bộ, các Tổng Cục, Cục, Thanh tra Bộ.
Những đơn vị cần chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong các năm tiếp theo (trước ngày 31/12/2020) bao gồm: Các Trung tâm trực thuộc Bộ; Các trường, Viện thuộc Bộ; các Cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục, Cục, Văn phòng Ban chỉ đạo 33, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Qũy Bảo vệ Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ.
Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị bao gồm: Các quy trình, tài liệu chung theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO; Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan, đơn vị; và Các quy trình xử lý các hoạt động nội bộ, các hoạt động liên quan đến giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.