Gia Lai: Hơn 80% số dân vùng nông thôn được sử dụng nguồn nước sạch

Đến cuối năm 2010, Gia Lai đã có hơn 800 ngàn người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 80% tổng số dân vùng nông thôn. Tình trạng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô ở các huyện vùng phía đông Trường Sơn như Krông Pa, Kông Chro, Kbang, Ia Pa… từng bước được khắc phục.  

Tổng nguồn vốn từ Chương trình 134, 135, định canh định cư, mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, dự án JICA… đầu tư thực hiện chương trình nước sinh hoạt giai đoạn 1999-2010 trên địa bàn tỉnh là hơn 380 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã xây dựng gần 4.000 công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho nông dân vùng nông thôn bao gồm nhiều loại hình như giếng khoan, giếng đào, hệ thống tự chảy… phù hợp với từng địa bàn cụ thể. Nhiều công trình nước sạch có quy mô lớn đã phát huy hiệu quả, cung cấp nước cho hàng chục ngàn người sử dụng như 2 công trình nước sinh hoạt ở huyện Mang Yang và Chư Sê do Tổ chức JICA tài trợ. Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng các công trình nước    sạch còn chưa đồng bộ, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế so với yêu cầu thực tế. Trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong phân cấp quản lý các công trình chưa cao, nhiều công trình đầu tư trùng lặp, không phù hợp với đặc thù của từng vùng và gây lãng phí. Chưa có cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần tham gia đầu tư xây dựng nước sạch nông thôn; công tác đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, bảo dưỡng công trình chưa được chú trọng. Những tồn tại đó dẫn đến thực trạng khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước sinh hoạt của người dân chưa cao.                   

Thời gian tới, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn, các ngành, các địa phương trong tỉnh Gia Lai cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục người dân về sử dụng và quản lý các công trình nước. Đối với các công trình công cộng, công trình phúc lợi, cần đầu tư đồng bộ; ưu tiên nguồn vốn cho sửa chữa các công trình hư hỏng, tránh lãng phí của Nhà nước. Xã hội hóa đầu tư công trình nước sạch ở nông thôn, sớm ban hành giá nước và thành lập tổ quản lý các công trình nước ở các huyện, để đảm bảo các công trình sử dụng được lâu bền và đạt hiệu quả cao. 

 

 

(Theo DWRM)