Cần nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước tại Thanh Hoá

8Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Tài nguyên nước (TNN), Sở TN&MT đã đẩy mạnh việc thực hiện công tác quy hoạch TNN; điều tra cơ bản TNN và các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về TNN trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, hàng năm, Sở ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong khai thác, sử dụng nguồn TNN.

Năm 2017, Sở TN&MT đã phối hợp với UBND các huyện, UBND các xã và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về TNN đối với 40 tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng TNN và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản các đơn vị, tổ chức được kiểm tra đã chấp hành tốt quy định của pháp luật về TNN; có ý thức trong việc khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và đầu tư, nâng cấp, hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Nhiều đơn vị đã đầu tư hệ thống công trình nhằm xử lý triệt để chất lượng nước thải đạt quy chuẩn để tuần hoàn sử dụng cho các mục đích khác nhau, tiết kiệm chi phí, tận dụng nguồn nước và bảo vệ môi trường; bổ sung, lắp đặt thiết bị quan trắc, lập sổ theo dõi, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở TN&MT theo quy định của Luật TNN; chủ động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, chính quyền địa phương và nhân dân trong khu vực kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải của đơn vị mình…

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu bảo vệ, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn TNN cũng như việc chấp hành pháp luật TNN trên địa bàn tỉnh, trong năm 2018, Sở TN&MT sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra theo kế hoạch; triển khai thực hiện hiệu quả Dự án “Lập, công bố danh mục nguồn nước cần phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh”.