Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc tài nguyên nước tại thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký ban hành quyết định số 572 /QĐ-UBND quy định về đơn giá hoạt động quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn.

Các hoạt động quan trắc tài nguyên nước gồm: quan trắc mực nước bằng hệ thống bậc cọc hoặc thủy chí (dùng cho nước mặt); quan trắc lưu lượng bằng lưu tốc kế (dùng cho nước mặt); quan trắc mực nước bằng dây đo điện xách tay (dùng cho nước dưới đất); quan trắc mực nước bằng máy tự ghi bán tự động (dùng cho nước dưới đất); bơm thau rửa công trình quan trắc (dùng cho nước dưới đất).

Đơn giá này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn TP.HCM thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn TP.HCM ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng đơn giá này.

3

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khi lập dự toán chi phí thực hiện dự án, nhiệm vụ hoạt động quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn TP.HCM do ngân sách nhà nước đảm bảo thì chi phí quản lý chung được xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành.

UBND TP.HCM  giao Sở TN&MT hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.