Bộ TN&MT: Nghiêm túc thực thi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Sáng 7/5 tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được tổ chức nghiêm túc, trang trọng tại điểm cầu của Bộ TN&MT và 7 điểm cầu tại Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Trường Đại học TN&MT Hà Nội, Tổng công ty TN&MT.

IMG_6645_copy

Tới dự có Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý,  Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ TN&MT Vũ Đình Sinh và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ TN&MT.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Hiến pháp là văn kiện chính trị – pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước, phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc. Thông qua Hiến pháp, tư tưởng quyền lực thuộc về Nhân dân được khẳng định, Nhân dân trao quyền cho các cơ quan nhà nước, bảo đảm tính hợp pháp của việc thực hiện quyền lực nhà nước.

Thứ trưởng cho rằng, việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp là hết sức quan trọng, nhằm đưa Hiến pháp đi vào cuộc sống, phát huy các giá trị của Hiến pháp trong thực tiễn, đặc biệt là những điểm mới, tiến bộ trong các chương, điều của Hiến pháp; qua đó góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

1

Để triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sâu rộng và hiệu quả, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 486/QĐ-BTNMT (27/3/2014), trong đó đã xác định 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai thi hành Hiến pháp là Tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp và  Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp.

Bộ TN&MT đang tiến hành song song hai nhóm nhiệm vụ nêu trên một cách nghiêm túc, bảo đảm tính tối thượng của pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò của Hiến pháp và pháp luật.

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đã  giới thiệu những nội dung cơ bản và ý nghĩa quan trọng của Hiến pháp năm 2013 như: Đề cao quyền làm chủ của người dân; Bản chất dân chủ của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân; Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, trách nhiệm của Đảng trước nhân dân;  Tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị sau Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cần quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phổ biến những nội dung cơ bản và ý nghĩa quan trọng của Hiến pháp năm 2013 đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc đơn vị chưa có điều kiện tham dự Hội nghị trực tuyến này.

Đồng thời, thủ trưởng các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trong Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Theo monre.gov.vn)