Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình hành động

Ngày 15 tháng 01 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-BTNMT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Bản Chương trình hành động đã đề ra nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành. Trong đó, lĩnh vực tài nguyên nước có 03 mục tiêu, nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định về: hành lang bảo vệ nguồn nước; ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác để triển khai Luật tài nguyên nước. Tập trung hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ gia nhập Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước cho các mục đích phi giao thông thủy; hoàn thiện hồ sơ thành lập Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước và Quy chế hoạt động của Hội đồng; Xây dựng đề án thành lập tổ chức lưu vực sông; Đề án thành lập cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên nước theo chỉ đạo của Chính phủ. Tập trung xây dựng và hoàn thành các quy trình vận hành liên hồ chứa mùa lũ và mùa cạn, trong năm 2014 hoàn thành 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ. Giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước, nhất là các nguồn nước liên quốc gia; xác định dòng chảy tối thiểu trên một số lưu vực sông lớn, quan trọng.

Thứ hai, phê duyệt và triển khai Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh; xây dựng Đề án điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước. Đẩy mạnh công tác cấp phép về tài nguyên nước; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.

Thứ ba, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế và các nước trong khu vực để có giải pháp sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mê Công; thực hiện tốt nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công. Chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Thường trực Chính phủ về các đối sách và giải pháp trong giải quyết các vấn đề nóng của hợp tác Mê Công, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công trình thủy điện Xay-nha-bu-ly và các công trình thủy điện dòng chính khác.

(Hồng Nhung – NAWAPI)