8 tỷ đồng cho dự án cắm mốc chỉ giới thoát lũ sông Đuống

UBND TP. Hà Nội vừa có Công văn số 3588/UBND-KH&ĐT chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư Dự án Cắm mốc chỉ giới thoát lũ tuyến tả và hữu sông Đuống thuộc địa phận TP.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư Dự án Cắm mốc chỉ giới thoát lũ tuyến sông Đuống. Địa điểm xây dựng thực hiện trên địa bàn các huyện Gia Lâm, Đông Anh và quận Long Biên.

Quy mô đầu tư, dự kiến xây dựng 170-200 mốc chỉ giới thoát lũ bằng bê tông, với mật độ từ 50-100 mét/mốc tại khu vực đông dân và từ 300-500 mét/mốc với các khu vực khác. Chiều dài cần cắm mốc là 23,049km, trong đó: Tuyến hữu Đuống dài 11,437km, tuyến tả Đuống dài 11,612km.

Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án Cắm mốc chỉ giới thoát lũ sông Đuống khoảng 8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP. Và công việc này được hoàn thành trong năm 2012.

Để thực hiện tốt việc cắm mốc chỉ giới trên tuyến đê này, UBND TP yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư phải đặc biệt lưu ý: Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư bảo đảm chính xác, tiết kiệm; hoàn thành các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu; triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng…

 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)