2005 – Nước cho sự sống

tt484Mối liên kết giữa nước, giới và nghèo đói có thể dễ dàng nhận thấy qua việc sử dụng nước trong gia đình và các thực tiễn về vệ sinh môi trường.
Giới cũng là yếu tố chính trong các họat động kinh tế, tạo thu nhập nói chung và trồng trọt nói riêng. Về vệ sinh môi trường, phụ nữ là người hưởng lợi chính trong việc sử dụng nhà vệ sinh cải tiến và gần với nhà ở. Phụ nữ chịu trách nhiệm chính về vệ sinh môi trường trong gia đình.

Nam giới và phụ nữ nên có vai trò bình đẳng khi ra các quyết định ảnh hưởng đến những họat động sản xuất mà họ tham gia nhằm đảm bảo rằng họ có cơ hội như nhau trong việc tiếp cận và kiểm soát nguồn nước, đất đai và thị trường. Đàn ông và phụ nữ nghèo thường là những người bị tổn hại đầu tiên khi môi trường nước bị suy giảm.

“Đôi khi, cần trao quyền cho phụ nữ địa phương để họ nắm giữ những vai trò lãnh đạo. Đồng thời, cần thường xuyên đào tạo các chuyên gia và những người làm chính sách về nước nhằm đảm bảo yếu tố giới luôn được lồng ghép”.

(Trích bài phát biểu của Bà Eveline Herfkens, Bộ Hợp tác Phát triển Hà Lan).

(Theo DWRM)