Hệ thống thông tin toàn cầu về tài nguyên nước và nông nghiệp

Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc (FAO) đã thực hiện một cuộc khảo sát ngắn tham vấn người dùng về hệ thống thông tin toàn cầu về quản lý tài nguyên nước và nước nông nghiệp (AQUASTAT)

Cuộc khảo sát với bản cập nhật các thông tin, dữ liệu mới nhằm cải thiện các dịch vụ thống kê và dữ liệu được cung cấp và từ đó hoàn thiện bộ dữ liệu của AQUASTAT.

AQUASTAT là hệ thống thông tin toàn cầu của FAO về quản lý tài nguyên nước và nước nông nghiệp. Đây là hệ thống thu thập, phân tích và cung cấp quyền truy cập miễn phí vào hơn 180 biến số và chỉ số theo quốc gia từ năm 1960.

AQUASTAT thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu và thông tin về tài nguyên nước, sử dụng nước và quản lý nước nông nghiệp ở các khu vực Châu Phi, các nước thuộc Liên Xô cũ, Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Caribe. Mục tiêu của hệ thống là hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn thông qua việc sử dụng bền vững nước và đất bằng cách cung cấp thông tin chính xác, nhất quán và đúng tiêu chuẩn chuyên môn.

AQUASTAT đóng một vai trò quan trọng trong việc giám sát Mục tiêu Phát triển Bền vững số 6 (MDGs) nhằm “đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nước và vệ sinh môi trường cho tất cả mọi người”, trong đó tập trung đặc biệt vào các chỉ số của mục tiêu 6.4 về vấn đề áp lực, căng thẳng nước và hiệu quả sử dụng nước. AQUASTAT góp phần nâng cao hiểu biết và giám sát về tài nguyên nước, sử dụng và quản lý thủy lợi bằng việc cung cấp dữ liệu, siêu dữ liệu, các báo cáo, hồ sơ quốc gia, hồ sơ lưu vực sông, phân tích khu vực, bản đồ, bảng, dữ liệu không gian, hướng dẫn và các công cụ khác trên cơ sở cụ thể theo từng nội dung như sau:

  • Tài nguyên nước: tài nguyên nội bộ, tài nguyên nước xuyên biên giới, tổng hợp tài nguyên nước
  • Sử dụng nước: theo từng lĩnh vực, theo nguồn, nước thải
  • Tưới tiêu: vị trí, khu vực, loại hình, công nghệ, cây trồng
  • Đập: vị trí, chiều cao, dung tích, diện tích bề mặt
  • Các thể chế, chính sách và pháp luật liên quan đến nước.

Nguồn tin: dwrm.gov.vn