Thông báo, dự báo tài nguyên nước mặt tháng 3 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.
Về mực nước:
– Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 03 năm 2018 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3150 cm, giảm 08 cm so với tháng trước;
– Trạm An Thạnh (Trên nhánh sông Kỳ Lộ): Mực nước trung bình tháng 03 năm 2018 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 322 cm, giảm 03 cm so với tháng trước, giảm 02 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và bằng với giá trị trung bình tháng 03 nhiều năm.
– Trạm An Thạnh (Trên nhánh sông Vét): Mực nước trung bình tháng 03 năm 2018 trên nhánh sông Vét tại trạm An Thạnh là 325 cm, giảm 04 cm so với tháng trước.
Về chất lượng nước:
– Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông Yên Thuận tốt hơn so với tháng trước.
Vùng Tây Nguyên
Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:
Về mực nước:
– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 03 năm 2018 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20781 cm, giảm 12 cm so với tháng trước, giảm 07 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 01 cm so với giá trị trung bình tháng 03 nhiều năm.
– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 03 năm 2018 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48720 cm, giảm 20 cm so với tháng trước, tăng 59 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 79 cm so với giá trị trung bình tháng 03 nhiều năm.
– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 03 năm 2018 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 87991 cm, giảm 01 cm so với tháng trước, tăng 18 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 25 cm so với giá trị trung bình tháng 03 nhiều năm.
– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 03 năm 2018 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12737 cm, tăng 106 cm so với tháng trước, tăng 89 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 108 cm so với giá trị trung bình tháng 03 nhiều năm.
Về chất lượng nước:
– Chất lượng nước sông tại trạm Ya Yun Hạ có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước có phần tốt hơn so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm (do tổng Coliform, DO tăng cao) cần có các biện pháp xử lý kịp thời. Chất lượng nước sông không cải thiện hơn so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh: đầu tháng 03 năm 2018 chất lượng nước sông Đa Nhim có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, đến giữa tháng chất lượng nước sông được cải thiện, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông.
– Chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên cho thấy: trong tháng 03 năm 2018, chất lượng nước sông có thể sử dụng được cho mục đích tưới tiêu hoặc các mục đích khác tương đương. Chất lượng nước sông có phần kém hơn tháng trước do chỉ tiêu NO2- vượt GTGH.

Chi tiết xem tại đây