Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 1 và tháng 2 năm 2019. Kết quả được thể hiện như sau: 

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 có xu thế dâng so với tháng 11 với 47/66 công trình có mực nước dâng, 11/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 8/66 công trình có mực nước hạ (xem hình 1). Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,94m tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT7-QB) và hạ thấp nhất là 1,90m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HĐ).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,29m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là 13,52m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HĐ).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng và 5 năm trước tại 2 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh có xu thế hạ được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và hình 2, 3. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 1,90m tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT16a-QB) và 0,72m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (QT13-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2019 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 12/2018 với 38/66 công trình có mực nước hạ, 15/66 công trình có mực nước dâng và 13/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể

2.  Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 có xu thế dâng so với tháng 11 với 40/71 công trình có mực nước dâng, 16/71 công trình có mực nước hạ và 15/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể (xem hình 5). Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,20m tại xã Hải Lê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT9b-QT) và hạ thấp nhất là 1,03m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT2a-HK).

Mực nước trung bình tháng nông nhất trên mặt đất là 0,08m(*) tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là 12,39m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm trước có su thế dâng và 5 năm trước tại 2 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh có xu thế hạ được thể hiện chi tiết trong bảng 4, 5 và hình 7, 8. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 2,03m tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT7b-QT) và 1,86m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12a-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2019 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 12/2018 với 39/71 công trình có mực nước hạ, 22/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 10/71 công trình có mực nước dâng

Xem chi tiết tại đây