Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 4/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 4 NĂM 2015 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 4 và 5 năm 2015 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh), tầng chứa nước Pleistocene (qp) và khe nứt Cambri – Orđovic (Є-O). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

 I. Thành phố Đà Nẵng

 I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh) 

Trong phạm vi thành phố, mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế hạthấp so với giá trị trung bình tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3a-QD). Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 5,08m tại phường Hòa Quý,quận Ngũ Hành  Sơn  (QT3b-QD).  Mực  nước  trung  bình  tháng  nông  nhất  là  2,55m  tại  phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (QT1-QD).

DH_NTB_4_2015

{phocadownload view=category|id=12|text=Xem chi tiết 2015|target=s}