THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 5 NĂM 2016 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 6,7 năm 2016 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp).

– Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với mực nước trung bình tháng 4: mực nước có xu thế hạ, có 21/22 công trình mực nước hạ, 1/22 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,84m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12-QD), có một công trình dâng với giá trị là 0,16m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT3b-QN).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,64m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,57m tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT15-QD).

Dự báo: diễn biến mực nước tháng tiếp theo so với mực nước thực đo tháng 5có xu thế hạ là chính

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với mực nước trung bình tháng 4: mực nước có xu thế hạ, với 10/10 công trình có mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,67m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (QT17-QN).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,57m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9b-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,86m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: diễn biến mực nước tháng tiếp theo so với mực nước thực đo tháng 5 có xu thế hạ

Btint5-2015ntb

Xem Chi Tiết: Tại Đây