Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 06 năm 2017 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế hạ, với 14/22 công trình có mực nước hạ, 6/22 công trình có mực nước dâng và 2/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,02m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16a-QD).
Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,54m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,33m tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT15-QD)

namtrungbo_t6_2017

Xem chi tiết tại đây