Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2017 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Din biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hi Nam Trung B

I.1. Tng cha nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, với 21/22 công trình có mực nước hạ và 1/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,96m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16a-QD). Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,93m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,16m tại xã TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

t5_tangqh_NTB

Xem chi tiết tại đây