Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 04 năm 2017 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 so với trung bình tháng 3: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,08m. Do thời gian này đang trong thời kỳ cuối mùa khô nên trong tháng 4 có 19/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao phân bố hầu hết trên đồng bằng, 13 công trình có mực nước biến động không đáng kể và 9/41 công trình quan trắc mực nước hạ thấp. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,60m tại xã Đại Đồng, huyện Tứ kỳ, tỉnh Hải Dương (Q.147) và dâng cao nhất là 0,80m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,20m tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.58) và sâu nhất là 12,83m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Xem chi tiết tại đây

bb_t4