Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 01/2016 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nuớc chính. Theo thứ tự từ trẻ dến già gồm: tầng chứa nuớc lỗ hổng bồi tích hiện dại (Q), tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (ßQII), tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen duới (ßN2-QI) và tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo dầm hồ trầm tích Neogen (N). Trên co sở kết quả quan trắc tài nguyên nuớc duới dất, diễn biến tài nguyên nuớc duới dất duợc phân tích và dánh giá dể dự báo cho tháng tháng 2, 3 nam 2016.

Kết quả duợc thể hiện chi tiết nhu sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nuớc

I.1. Tầng chứa nuớc lỗ hổng bồi tích hiện dại (Q)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 1 nam 2016 so với giá trị trung bình tháng 12 nam 2015: mực nuớc có xu thế hạ thấp. Giá trị hạ thấp nhất là 0,62m tại TT.Phú Thiện, Phú Thiện, Gia Lai (LK153T) và giá trị dâng cao nhất là 0,51m tại Quảng Ðiền, Krông Ana, Ðắk Lắk (LK76T). Trong tháng 1: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 9,50m tại Ninh Gia, Ðức Trọng, Lâm Ðồng (LK107aT). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,38m tại Ea Kly, Krông Pak, Ðắk Lắk (LK51T).

taynguyen_01_2016

Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 tầng Q

Diễn biến mực nuớc duới dất trung bình tháng 1 so với cùng thời diểm 1  nam, 5nam và 10 nam truớc duợc ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Ðây là thời kỳkhô hạn, mực nuớc suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ nam truớc, 5 nam truớc, 10 nam truớclần luợt là 2,95m; 2,44m và 3,30m, tại Ðắk Tô-Kon Tum; Krông Pa-Gia Lai và Krông NôÐắk Nông

I.2. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (ßQII) 

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 1 nam 2016 so với giá trị trung bình tháng 12 nam 2015: mực nuớc có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 2,33m tại Chu Á, TP.Pleiku, GiaLai (CB2-I).

Trong tháng 1: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là24,69m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai (C3b). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 1,97m tại Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai (LK159T).

Diễn biến mực nuớc duới dất trung bình tháng 1 so với cùng thời diểm 1 nam, 5 nam và 10 nam truớc duợc ghi chi tiết trong bảng 3, 4 và các hình 6, 7 và 8.  Ðây là thời kỳ khô hạn, mực nuớc suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ nam truớc, 5 nam truớc, 10nam truớc lần luợt là 3,48m; 3,41m và 4,14m, tại TP.Pleiku-Gia Lai; Trọng-Lâm Ðồng và Ea H’leo-Ðắk Lắk.

I.3. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocenduới (ßN2-QI)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 1 nam 2016 so với giá trị trung bình tháng 12 nam 2015: mực nuớc có xu thế hạ chiếm uu thế. Giá trị hạ thấp nhất là 2,51m tại HồNuớc, Chu Sê, Gia Lai (LK170T) và giá trị dâng cao nhất là 0,92m tại Tâm Thắng, Cu Jut, Ðắk Nông (LK44T).

Trong tháng 1: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 126,20m tại phuờng 2, TP.Bảo Lộc, Lâm Ðồng (C10o). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,41m tại Ia Drang, Chu Prông, Gia Lai (LK144T)

Diễn biến mực nuớc duới dất trung bình tháng 1 so với cùng thời diểm 1 nam, 5 nam và 10 nam truớc duợc ghi chi tiết trong bảng 5, 6 và các hình 10, 11 và 12. Ðây làthời kỳ khô hạn, mực nuớc suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ nam truớc, 5 nam truớc, 10nam truớc lần luợt là 7,65m; 5,92m và 7,96m, tại Ea H’leo-Ðắk Lắk.

I.4. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo dầm hồ trầm tíchNeogen (N)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 1 nam 2016 so với giá trị trung bình tháng 12nam 2015: mực nuớc có xu thế hạ. Giá trị giá trị hạ thấp là 1,16m tại Vinh Quang,TP.Kon Tum, Kon Tum (LK140T).

Trong tháng 1: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 18,21m tại xã Hà Mòn, huyện Ðắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 1,52m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Ðắk Lắk (LK52T).

Diễn biến mực nuớc duới dất trung bình tháng 1 so với cùng thời diểm 1 nam, 5 nam và 10 nam truớc duợc ghi chi tiết trong bảng 7, 8 và các hình 14, 15 và 16. Ðây là thời kỳ khô hạn, mực nuớc suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ nam truớc, 5 nam truớc, 10nam truớc lần luợt là2,38m; 8,47m và 8,29m, tại TP.Kon Tum-Kon Tum và Krông Pa-Gia Lai.

Dự báo: Trong tháng 2 và tháng 3 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ