Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 01/2016 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2), tầng chứa nước Pliocene hạ (n 1). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và tháng 1 năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 và 3 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2016 so với giá trị trung bình tháng 12 năm 2015: nhìn chung mực nước có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 1,76m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q40702C).

Trong tháng 1 năm 2016: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,62m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,49m  tại xã An Nhơn  Tây, huyện  Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

nambo_01_2016Hình 1. Diễn biến mực nước tháng 1 năm 2016 tầng qp3

Diễn biến mực nuớc duới dất mực nuớc tháng 1 so với cùng thời diểm 1 namtruớc, 5 nam truớc và 10 nam truớc duợc thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3, 4. Ðây là thời kỳ khô hạn, mực nuớc suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ nam truớc, 5 nam truớc, 10 nam truớc lần luợt là 1,75m; 4,27m và 4,51m, tại Quận 12 – TP Hồ Chí Minh.

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 1 nam 2016 so với giá trị trung bình tháng 12 nam 2015: nhìn chung mực nuớc có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 1,39m tại xãXuân Thới Thuợng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại Phuờng 5, TP Cà Mau, tinh Cà Mau (Q188020). Trong tháng 1 nam 2016: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 40,81m tại phuờng Ðông Hung, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 2,27m tại xã Ðại Phuớc, huyện Nhon Trạch, tỉnh Ðồng Nai (Q014340).

Diễn biến mực nuớc duới dất mực nuớc tháng 1 so với cùng thời diểm 1 namtruớc, 5 nam truớc và 10 nam truớc duợc thể hiện chi tiết trong bảng 3, 4 và các hình6, 7, 8. Ðây là thời kỳ khô hạn, mực nuớc suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ nam truớc, 5nam truớc, 10 nam truớc lần luợt là 3,46m; 5,24m và 7,42m, tại Quận 12 và huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh.

I.3. Tầng chứa nuớc Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 1 nam 2016 so với giá trị trung bình tháng 12 nam 2015: nhìn chung mực nuớc có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 1,15m tại xãLong An, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai (Q040020) và giá trị dâng cao nhất là0,09m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q00204A). Trong tháng 1 nam 2016: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 25,62 tại phuờng Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 2,94 tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai(Q040020).

Diễn biến mực nuớc duới dất mực nuớc tháng 1 so với cùng thời diểm 1 namtruớc, 5 nam truớc và 10 nam truớc duợc thể hiện chi tiết trong bảng 5, 6 và các hình10, 11, 12. Ðây là thời kỳ khô hạn, mực nuớc suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ namtruớc, 5 nam truớc, 10 nam truớc lần luợt là 2,08m; 2,55m và 2,92m, tại Quận 12 – TP Hồ Chí Minh, Ðức Hòa – Long An và Nhon Trạch – Ðồng Nai

I.4. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 1 nam 2016 so với giá trị trung bình tháng 12 nam 2015: nhìn chung mực nuớc có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,88m tại xãPhuớc Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Duong (Q22504TM1) và giá trị dâng cao nhấtlà 0,02m tại xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vinh Long (Q214030M1).

Trong tháng 1 nam 2016: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 30,20m tạiphuờng Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 2,63m tại phuờng 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z)

Diễn biến mực nuớc duới dất mực nuớc tháng 1 so với cùng thời diểm 1 namtruớc, 5 nam truớc và 10 nam truớc duợc thể hiện chi tiết trong bảng 7, 8 và các hình14, 15, 16. Ðây là thời kỳ khô hạn, mực nuớc suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ namtruớc, 5 nam truớc, 10 nam truớc lần luợt là 2,12m; 5,55m và 9,05m, tại Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh, Thụ Thừa – Long An

I.5. Tầng chứa nuớc Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 1 nam 2016 so với giá trị trung bình tháng 12 nam 2015: nhìn chung mực nuớc có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,50m tại TT Tân Túc, huyện Bính Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060) và giá trị dâng cao nhất là0,06m tại phuờng 9. TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1).

Trong tháng 1 nam 2016: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 24,68m tại TTTân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060). Mực nuớc trung bình thángnông nhất là 4,62m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Diễn biến mực nuớc duới dất mực nuớc tháng 1 so với cùng thời diểm 1 namtruớc, 5 nam truớc và 10 nam truớc duợc thể hiện chi tiết trong bảng 9, 10 và các hình18, 19, 20. Ðây là thời kỳ khô hạn, mực nuớc suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ namtruớc, 5 nam truớc, 10 nam truớc lần luợt là 1,73m; 6,31m và 9,04m, tại Thụ Thừa, Thạnh Hóa – Long An và TP Cà Mau – Cà Mau.