Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Đắk Lắk Mùa Mưa Tháng 5 Năm 2023

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc lưu vực sông Srê Pôk có diện tích tự nhiên là 13.125,37 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 36 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

– Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.600 – 1.800mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 11 – 4 năm sau) lượng mưa chiếm 10% tổng lượng mưa năm.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: trong tỉnh được phân chia thành 4 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (q) là 217.086 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 109.645 m3/ngày, tầng chứa nước (βn2-qp) là 3.112.316 m3/ngày, tầng chứa nước (n2) là 9.118 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước mặt

Số lượng nước: Mực nước trung bình mùa khô năm 2022 – 2023 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48683cm, giảm 92cm so với mùa khô năm trước. Giá trị mực nước lớn nhất là 48762cm (ngày 01/11/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 48617cm (ngày 17/4/2023).

Chất lượng nước: Kết quả quan trắc chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước theo chỉ số WQI tại trạm Đức Xuyên cho thấy: trong tháng 12 năm 2022, chất lượng nước sông Ea Krông Nô xấu, sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác, vào tháng 01 năm 2023 chất lượng nước sông cải thiện hơn, có thể dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, các tháng 11 năm 2022 và tháng 03, 04 năm 2023 chất lượng tốt, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, riêng tháng 02 năm 2023, có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

2.Tài nguyên nước dưới đất

2.1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk (LK51T) mực nước trung bình mùa khô 11/2022 – 4/2023 dâng 0,47m so với cùng kỳ 1 năm trước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô 11/2022 – 4/2023 có xu thế hạ so với cùng kỳ 1 năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 1,19m tại TT.Ea Drăng, huyện Ea H’leo (LK70T) và một công trình có mực nước dâng là 0,57m tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin (LK74T).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng β(qp)

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô 11/2022 – 4/2023 có xu thế hạ so với cùng kỳ 1 năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 3,51m tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo (LK69T).

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar (LK52T) mực nước trung bình mùa khô 11/2022 – 4/2023 dâng hạ không đáng kể 0,00m so với cùng kỳ 1 năm trước.

2.2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2023 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2023 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2023 so với cùng kỳ năm trước có xu thế hạ là chính và dâng ở TP.Buôn Ma Thuột.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Mực nước trung bình các mùa mưa năm 2023 nhìn chung có xu thế dâng hạ không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt

Trong mùa khô năm 2022 – 2023, tổng lượng nước tại trạm Đức Xuyên có xu hướng giảm khoảng  44% so với mùa khô năm trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước hợp lý để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong thời gian tới. Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Đức Xuyên biến đổi khá lớn, từ có thể sử dụng cho giao thông thủy sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Đề nghị tiếp tục theo dõi và phát hiện nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Đăk Lắk thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây: