Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Thạch Hãn Tháng 1 Năm 2023

Lưu vực sông Thạch Hãn là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm tỉnh Quảng Trị với diện tích lưu vực 2.660 km².
Đối với tài nguyên nước dưới đất: lưu vực sông Thạch Hãn hiện nay có 13 điểm – 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 515.511m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 212.099m3/ngày.
1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng, có 5/5 công trình mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,73m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).
Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,42m tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng  (QT12-QT) và sâu nhất là -5,48m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 tầng qh
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm trước cho thấy mực nước hạ thấp nhất là 1,31m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng, có 9/10 công trình mực nước dâng, 1/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,83m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9b-QT).
Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,02m tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (QT11a-QT) và sâu nhất là -5,86m tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong (QT7b-QT).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm trước cho thấy mực nước hạ thấp nhất là 1,37m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9b-QT). Chi tiết được thể hiện trong các bảng và hình sau.
2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocen (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 1 năm 2023 so với mực nước thực đo tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 3/5 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 2/5 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Triệu Phong , huyện Hải Lăng .
Tầng chứa nước Pleistocen (qp)
Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 1 năm 2023 so với mực nước thực đo tháng 12 có xu thế dâng, có 6/10 công trình mực nước dâng, 3/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/10 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Gio Linh, huyện Triệu Phong và mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Cam Lộ.
3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Thạch Hãn thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Thạch Hãn thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.