Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Kôn – Hà Thanh Tháng 9 Năm 2023

Lưu vực sông Kôn – Hà Thanh là một trong những lưu vực sông ở Việt Nam, với tổng diện tích lưu vực sông là 3.809km2. Lưu lượng dòng chảy trung bình nhiều năm trên sông Kôn tại Bình Tường đạt 66,78m3/s và tổng lượng dòng chảy năm 2,106 tỷ m3; cho toàn lưu vực sông Kôn là 113,08m3/s và tổng lượng dòng chảy năm là 3,566 tỷ m3.

Lưu vực sông Hà Thanh có lưu lượng trung bình năm là 21,39 m3/s và tổng lượng dòng chảy 0,674 tỷ m3. Như vậy hàng năm tổng lượng dòng chảy của 2 sông Kôn và Hà Thanh trong vùng trước khi đổ ra biển là 4,24 tỷ m3.

Lưu vực sông Kôn – Hà Thanh được chia thành 04 vùng dự báo, bao gồm: Lưu vực thượng sông Kôn, Lưu vực trung sông Kôn, Lưu vực hạ sông Kôn và lưu vực sông Hà Thanh.

  1. Dự báo tài nguyên nước mặt

Lưu vực sông Kôn–Hà Thanh nằm trên địa bàn 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai với tổng diện tích lưu vực sông là 3.809km2. Căn cứ đặc điểm mạng lưới sông, kênh, các hệ thống thủy lợi giao thông hiện có và có, xét đến các phân vùng trong quy hoạch thủy lợi, lưu vực sông Kôn – Hà Thanh được phân chia thành 04 vùng dự báo.

Dự báo trong tháng 9 năm 2023, tổng lượng nước tại các tiểu vùng trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh có xu thế tăng so với tháng trước và tăng so với TBNN cùng thời kỳ.

Dự báo tổng lượng nước nội sinh tại các vùng dự báo

  1. Cảnh báo tài nguyên nước mặt

Tổng lượng tài nguyên nước mặt dự báo trong tháng 9 năm 2023 trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh có xu thế tăng so với tháng 8 năm 2023 và tăng so với tháng 9 trung bình nhiều năm.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Tổng lượng tài nguyên nước mặt dự báo trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh trong tháng 9 năm 2023 có xu thế tăng so với tháng trước. Vì vậy, để tận dụng nguồn nước mặt sẵn có cần chủ động tích trữ nước mưa, nước ngọt để phục vụ sinh hoạt, canh tác tại địa phương.

Xem chi tiết tại đây: