Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Gia Lai Tháng 4 Năm 2023

Gia Lai là một tỉnh nằm trên 3 lưu vực sông Sê San, Srê Pôk và Ba có diện tích tự nhiên là 15.536,92 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 54 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc TNN mặt Ya Yun Hạ được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.750 – 2.500mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 11 – 4 năm sau) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 23 tỉ m3/năm, phân bố trên các hệ thống sông lớn.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất: trong tỉnh được phân chia thành 4 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (q) là 654.795 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 229.944 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 5.373.122 m3/ngày, tầng chứa nước (n) là 91.165 m3/ngày.

  1. Thông báo, cảnh báo tài nguyên nước mặt

Thông báo tài nguyên nước

Về số lượng nước mực nước trung bình tháng 3 năm 2023 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20772cm, giảm 21cm so với tháng trước, giảm 23cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 8cm so với tháng 3 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 20805cm (ngày 15/3/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20758cm (ngày 27/3/2023).

Chất lượng kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Ba Ya Yun có thể dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Cảnh báo tài nguyên nước mặt

Mực nước trung bình tháng 3 năm 2023 tại trạm Ya Yun Hạ chưa vượt ngưỡng giới hạn cảnh báo mực nước báo động lũ cấp 1 trên sông Yayun.

  1. Tài nguyên nước dưới đất

Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế không rõ ràng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,40m tại xã Hra, Măng Yang (LK12T) và dâng cao nhất là 1,55m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa (LK34T).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng q

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 có xu thế hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 8,35m tại xã Chư Á, TP.Pleiku (CB1-I) và một công trình có mực nước dâng là 0,43m tại P.Hội Phú, TP.Pleiku (LK64T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 có xu thế hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 4,84m tại xã Ia Hrú, huyện Chư Sê (LK169T) và dâng cao nhất là 1,07m tại xã Ialy, huyện Chư Pah (LK61T).

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 có xu thế dâng so với tháng 2. Giá trị dâng cao nhất là 3,41m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa (LK31T) và hạ thấp nhất là 1,83m tại xã Ialy, huyện Chư Pah (LK62T).

Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu hướng hạ và dâng.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong tháng 4 mực nước có xu hướng hạ và dâng dần vào cuối tháng 5.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu hướng hạ.

Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có thời điểm hiện tại có 3 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt

Trong tháng 3 năm 2023, tổng lượng nước tại trạm Ya Yun Hạ vẫn bị giảm so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới. Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Ya Yun Hạ vẫn duy trì tốt, sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, cần theo dõi và duy trì để nguồn nước luôn được tốt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Gia Lai thời điểm hiện tại có công trình LK165T, LK162T và LK62T có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Vì vậy, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến mực nước dưới đất các tầng chứa nước tại địa phương và trong các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Xem chi tiết tại đây: