Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 2 Năm 2023

Tỉnh Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.371 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 86.469 m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 545.114 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,42m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Q.10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,27m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Q.1) và sâu nhất là -12,04m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Q.10M1).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 lớp qh2

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong phạm vi tỉnh có 1 công trình quan trắc tại TT. Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (Q.8). Mực nước trung bình tháng 1/2023 hạ 0,22m so với tháng 12/2022.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1):Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,71m tại P. Đồng Tâm,  TP. Vĩnh Yên (Q.5). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,08m tại TT. Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (Q.8a) và sâu nhất là -11,45m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Q.1aM1).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh):Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2):Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước tại công trình Q.8 có xu thế hạ.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Vĩnh Phúc thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Vĩnh Phúc thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.