Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Vĩnh Long Tháng 1 Năm 2024

Vĩnh Long là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1479,1km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 12 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Long gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 208.704m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 363.889m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 382.564m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 276.438m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 408.007m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 5 tầng chứa nước chính.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209020).

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,93m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q21402TM1) và sâu nhất là -9,24m tại phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209030).

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q21402ZM1).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22):

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại Phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209040).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,54m tại phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q20904T) và sâu nhất là -15,99m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q214040M1).

2.  Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước tại công trình Q209020 có xu thế dâng, dao động khoảng -0,1 m.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước tại công trình Q21402TM1 có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,1 m.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0 đến -0,1 m.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,2 đến -0,3 m..

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng dao động khoảng -0,1 đến -0,2 m.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Vĩnh Long chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng TDS, Mn, F và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.