Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Trà Vinh Tháng 11 Năm 2023

Trà Vinh là một tỉnh thuộc lưu vực sông sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.295,1km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3) : Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,76m tại Phường 1, TX Duyên Hải (Q21702T).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 hạ so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại phường 1, TX Duyên Hải (Q217020).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng hạ không đáng kể so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 1,2m tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang (Q406040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,96m tại xã Đại An, huyện Trà Cú (Q405050M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,68m tại phường 1, TX Duyên Hải (Q217040).

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,1 đến -0,2 m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,1 đến   -0,3 m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,1 đến -0,2 m

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể kể dao động khoảng -0,2 đến   -0,3 m.

3.Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2028/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4.Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Trà Vinh chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn, F và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: