Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Tiền Giang Tháng 1 Năm 2024

Tiền Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.484,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 18 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tiền Giang gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 387.464m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 662.211m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 359.695m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 308.786m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 242.239m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,87m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602020) và sâu nhất là -7,28m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 tầng qp­3

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622030) và giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602030).

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,21m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622040).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,55m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622050) và sâu nhất là -16,54m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621050).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,29m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621060) và sâu nhất là -14,22m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602060)..

2.  Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,1m.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,1 đến -0,2 m.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,1 đến -0,3 m.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể là chính dao động khoảng  -0,1 đến -0,2 m

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể là chính dao động khoảng -0,1 đến  -0,3 m

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có công trình Q621050 (TCN n22 – xã Đông Hòa, huyện Châu Thành) độ sâu mực nước trung bình tháng 11 là -16,57m đạt 55,23% so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

4. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực xã Đông Hòa, huyện Châu Thành.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng TDS, Mn và NH4+ vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.