Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 1 Năm 2024

Tỉnh Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hương có diện tích tự nhiên là 5025,30 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 797.111,9 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 180.422,2m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2023 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,33m tại xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy (QT4a-H) và giá trị dâng cao nhất là 0,05m tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (QT1a-H).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 tầng qh

 Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2023 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,39m tại xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy (QT4b-H).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,03m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là -4,49m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8b-H).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 01 và tháng 02 năm 2024 mực nước có xu thế hạ, mực nước dao động khoảng từ 0,5-1m

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong tháng 01 và tháng 02 năm 2024 mực nước có xu thế hạ, mực nước dao động khoảng từ 0,5-1m

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Thừa Thiên Huế thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa mưa năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mangan, Asen và Amôni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.