Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Thanh Hóa Tháng 11 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thanh Hóa
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất
lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục
vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Thanh Hóa là một tỉnh thuộc lưu vực sông Mã có diện tích tự nhiên là
11.129,48km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 24 công trình quan trắc tài nguyên
nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản
lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thanh Hóa gồm 2 tầng chứa nước chính
là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo
thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho
các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau:
tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.588.013 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là
3.429.565 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,61m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,51m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và sâu nhất là -7,55m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,66m tại xã Đông Lĩnh, TP.Thanh Hóa (QT7a-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2a-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,98m tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (QT10a-TH) và sâu nhất là -7,91m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Trong tháng 11 và tháng 12, tại tầng chứa nước qh mực nước có xu thế hạ dần, tại tầng chứa nước qp mực nước có xu thế hạ dần.

Xem chi tiết tại đây.