Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Trị Tháng 9 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Trị
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Quảng Trị là một tỉnh thuộc lưu vực sông Thạch Hãn có diện tích tự nhiên là 4.739,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Trị gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 515.511,1m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 212,099.1m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 hạ so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong (QT7a-QT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,92m tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng  (QT12-QT) và sâu nhất là -7,38m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,2m tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh (QT1a-QT) và giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9b-QT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,47m tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (QT11a-QT) và sâu nhất là -7,4m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9b-QT).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Trong tháng 9 và tháng 10, tại tầng chứa nước qh mực nước có xu thế dâng, riêng công trình QT9a-QT có xu thế hạ; Tại tầng chứa nước qp mực nước có xu thế dâng.

Xem chi tiết tại đây.