Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Ninh Tháng 8 Năm 2023

Tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 6.102 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 4 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Ninh gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 1.306.814,62 m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 154.848,47 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Theo kết quả quan trắc tại P. Mạo Khê, TX. Đông Triều (Q.141) mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể so với tháng 6.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,09m tại P. Mạo Khê, TX.Đông Triều (Q.142).

Sơ đồ diễn biến mực nước lớp qp1

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh):Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng, dao động khoảng 0,4 – 0,6m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp): Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng, dao động khoảng 0,2 – 0,3m.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất trong tỉnh Quảng Ninh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Quảng Ninh chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa khô năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Quảng Ninh đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, chì, phenol và hàm lượng amoni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: