Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Bình Tháng 2 Năm 2023

Tỉnh Quảng Bình là một tỉnh thuộc lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ có diện tích tự nhiên là 8.000km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 28 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Bình gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 643.460,0m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 220.470,4m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 năm 2023 hạ so với tháng 12 năm 2022. Giá trị hạ thấp nhất là 2,33m tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (QT7-QB).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,51m tại P.Nam Lý, TP.Đồng Hới (QT8a-QB) và sâu nhất là -3,58m tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (QT14-QB).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 năm 2023 hạ so với tháng 12 năm 2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,56m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5-QB). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,75m tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (QT9b-QB) và sâu nhất là -3,87m tại xã Thái Xá, huyện Lệ Thủy (QT13a-QB).

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 2 và tháng 3 mực nước có xu thế hạ dần.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp):Trong tháng 2 và tháng 3 mực nước có xu thế hạ dần.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Quảng Bình thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Quảng Bình thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.