Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Bình Tháng 10 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Bình được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng,
chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Quảng Bình là một tỉnh thuộc lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ có diện tích tự nhiên là 8.000km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 28 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Bình gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 643.460,0m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 220.470,4m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 1,61m tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (QT7-QB) và giá trị hạ thấp nhất là 0,95m tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (QT17-QB).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,4m tại P.Nam Lý, TP.Đồng Hới (QT8a-QB) và sâu nhất là -5,27m tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (QT14-QB).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 1,5m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5-QB).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,63m tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn (QT4b-QB) và sâu nhất là -3,98m tại xã Thái Xá, huyện Lệ Thủy (QT13a-QB).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Trong tháng 10 và tháng 11, tại các tầng chứa nước qh và qp mực nước đều có xu thế dâng.

Xem chi tiết tại đây.