Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Long An Tháng 5 Năm 2023

Long An là một tỉnh thuộc lưu vực sông sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 4.493,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 33 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Long An gồm 5 tầng chứa nước chính là Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22) và Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 803.764m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 694.039m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 809.732m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 1.289.406m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.365.364m3/ngày.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Q02202T). Mực nước trung bình tháng 4 dâng hạ không đáng kể so với tháng 3.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,06m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684030) và sâu nhất là -9,94m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Q326020M1).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp2-3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,04m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684040) và sâu nhất là -12,14m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Q326030M1).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,82m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684050) và sâu nhất là -18,91m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Q604050).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -11,96m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684060) và sâu nhất là -22m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Q604060).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 4 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại trong tỉnh có 4 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Vì vậy, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước tại địa phương và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Xem chi tiết tại đây: