Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Long An Tháng 1 Năm 2023

Long An là một tỉnh thuộc lưu vực sông sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 4.493,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 33 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Long An gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 803.764m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 694.039m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 809.732m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 1.289.406m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.365.364m3/ngày.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)
Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Q02202T). Mực nước trung bình tháng 01/2023 dâng 0,2m so với tháng 12/2022.
Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Q02202ZM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,22m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Q02702Z).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,53m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684030) và sâu nhất là -9,76m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Q326020M1).


Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 tầng qp2-3
Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 dâng hạ không đáng kể so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa (Q613040).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,53m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684040) và sâu nhất là -11,25m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Q326030M1).
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Q32604TM1).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,41m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684050) và sâu nhất là -19,02m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Q604050).
Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Q604060).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -11,51m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684060) và sâu nhất là -20,56m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Q604060).
2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong tháng 02 và tháng 03 mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 02 và tháng 03 mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 02 và tháng 03 mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong tháng 02 và tháng 03 mực nước có xu thế hạ
Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong tháng 02 và tháng 03 mực nước có xu thế hạ.
3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 4 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo là lỗ khoan Q604050, Q022050, Q604060,Q02204Z. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 4 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Vì vậy, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến mực nước dưới đất các tầng chứa nước tại địa phương và trong các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.
Xem chi tiết tại đây.