Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Lâm Đồng Tháng 9 Năm 2023

Lâm Đồng là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 9.764,8 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 21 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 02 trạm quan trắc TNN mặt Đại Ninh và Cát Tiên được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

– Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.750 – 3.150mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ Tháng 5 đến tháng 10) chiếm khoảng 80% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 11 – 4 năm sau) lượng mưa chiếm 20% tổng lượng mưa năm.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất: trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q), và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước chính như sau: Tầng chứa nước (q) là 59.414 m3/ngày và tầng chứa nước β(n2-qp) là 3.326.719 m3/ngày.

1.Thông báo, cảnh báo tài nguyên nước mặt

Trong tháng 8 năm 2023, mực nước trung bình trên sông Đa Nhim so với tháng trước có xu thế giảm. Lưu lượng nước có xu thế giảm 38,3%. Tổng lượng nước đến trạm Đại Ninh khoảng 27 triệu m3. Cảnh báo mực nước trung bình trong tháng 8 cao hơn 29cm so với mực nước dâng bình thường tại hồ Đại Ninh. Chất lượng nước sông Đa Nhim có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Trong tháng 8 năm 2023, mực nước trung bình trên sông Đồng Nai so với tháng trước có xu thế tăng. Lưu lượng nước có xu thế tăng 57,1%. Tổng lượng nước đến trạm Cát Tiên khoảng 960,7 triệu m3. Chất lượng nước sông Đồng Nai có thể dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

2.Tài nguyên nước dưới đất

Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế không rõ ràng so với tháng 7. Một công trình có mực nước hạ là 0,23m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà (LK118T) và một công trình có mực nước dâng là 0,09m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (LK109T).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng q

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp):  Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 3,93m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc (C10b) và hạ thấp nhất là 1,68m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc (C10a).

Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế hạ. Mực nước dâng từ  0,07m đến 0,07m.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế hạ là chính. Mực nước hạ từ  0,2m đến 2,35m.

Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 2 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo tại lỗ khoan C10b và C10o. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

3.Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Trong tháng 8 năm 2023, tổng lượng nước tại trạm Cát Tiên tăng so với tháng trước, tại trạm Đại Ninh bị giảm so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước phù hợp để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới.

Các chỉ tiêu Tổng Coliform, E. Coli vượt giá trị giới hạn cho phép, chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Đại Ninh và Cát Tiên trong tháng 8 năm 2023 đã tăng so với tháng trước, đều có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, đề nghị tiếp tục theo dõi và có phương án phù hợp để cải thiện chất lượng nguồn nước được tốt hơn hướng tới mục đích sử dụng cho cấp nước sinh hoạt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực Phường 2, TP.Bảo Lộc.

Trong mùa khô năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Lâm Đồng đều tốt.

Xem chi tiết tại đây: