Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hưng Yên Tháng 1 Năm 2024

Tỉnh Hưng Yên là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 926 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hưng Yên gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 261.717m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.439.036 m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12/2023 hạ so với tháng 11/2023. Giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1).

đồ diễn biến mực nước tháng 12 lớp qh2

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12/2023 hạ so với tháng 11/2023. Giá trị hạ thấp nhất là 0,14m tại TT. Vương, huyện Tiên Lữ (Q.130M1).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12/2023 hạ so với tháng 11/2023. Giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại TT. Vương, huyện Tiên Lữ (Q.130aM1).

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12/2023 hạ so với tháng 11/2023. Giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Q.193a).

Tầng chứa nước Neogene (n): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12/2023 hạ so với tháng 11/2023. Giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Q.193a).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 01 và tháng 02 dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động từ 0,2 đến 0,3m

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 01 dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động khoảng 0,1– 0,2m, đến tháng 02 dự báo mực nước có xu thế dâng dao động khoảng 0,2 – 0,4m.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 01 và tháng 02, dự báo mực nước có xu thế hạ là chính, dao động khoảng 0,2 – 0,3m

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 01 dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động khoảng 0,2 – 0,3m, đến tháng 02 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Neogene (n): Trong tháng 01 và tháng 02 dự báo mực nước tại công trình Q.193b có xu thế dâng  dao động khoảng 0,1 – 0,3m

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Hưng Yên thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Hưng Yên chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa mưa nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Hưng Yên đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng Mangan và Amoni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.