Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hưng Yên Tháng 1 Năm 2023

Tỉnh Hưng Yên là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 926 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hưng Yên gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 261.717m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.439.036 m3/ngày.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,37m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,75m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129M1) và sâu nhất là -3,93m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1).


Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 lớp qh2
Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,53m tại xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào (Q.127) và sâu nhất là -2,48m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119M1).
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119aM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,05m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129aM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,69m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129aM1) và sâu nhất là -8,79m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119aM1).
Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,2m tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Q.193a). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,72m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129bM1) và sâu nhất là -8,79m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119bM1).
Tầng chứa nước Neogene (n)
Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Q.193b). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,31m so với tháng 11.
2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ
Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ
Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế chính là hạ bên cạnh đó mực nước có xu thế dâng tại công trình quan trắc Q.127a (xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào).
Tầng chứa nước Neogene (n)
Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước tại công trình Q.193b có xu thế hạ.
3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Hưng Yên thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Hưng Yên thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.
Xem chi tiết tại đây.