Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hậu Giang Tháng 1 Năm 2024

Hậu Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1601,1km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 13 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hậu Giang gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Tân Thành, TX Ngã Bảy (Q607020).  Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,11m so với tháng 11.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,33m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q211020).

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,3m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q211030).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,09m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q21104T) và sâu nhất là -12,02m tại xã Tân Thành, TX Ngã Bảy (Q607050).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n21): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,09m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q21104T) và sâu nhất là -12,02m tại xã Tân Thành, TX Ngã Bảy (Q607050).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước tại công trình Q607020 có xu thế hạ dao động trong khoảng -0,2m

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ. Mực nước dâng dao động khoảng -0,1 đến -0,2m

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,05m đến -0,2m

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,05m đến -0,1m

Tầng chứa nước Pliocene trung (n21): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng. Mực nước hạ dao động trong khoảng -0,1m đến -0,2m

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trong phạm vi tỉnh Hậu Giang chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất. 

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng F, Pb và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêmXem chi tiết tại đây.