Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hậu Giang Năm 2023

Hậu Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1601,1km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 13 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Mực nước

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3):Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Tân Thành, TX Ngã Bảy (Q607020) mực nước trung bình năm 2022 hạ 0,44m so với năm 2021.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình năm 2022 hạ so với năm 2021. Giá trị hạ thấp nhất là 0,81m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q211020).

Mực nước trung bình năm nông nhất là -10,95m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q211020) và trung bình năm sâu nhất là -11,41m tại xã Tân Thành, TX Ngã Bảy (Q607030).

Sơ đồ diễn biến mực nước năm 2022 tầng qp23

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình năm 2022 hạ so với năm 2021. Giá trị hạ thấp nhất là 0,40m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q211030).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình năm 2022 hạ so với năm 2021. Giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q21104T) và giá trị dâng là

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình năm 2022 hạ so với năm 2021. Giá trị hạ thấp nhất là 0,49m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q21104ZM1).

Chất lượng nước

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước nhạt, có chỉ tiêu Pb vượt GTGH (QCVN09:2015/BTNMT)

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước nhạt, có chỉ tiêu Pb vượt GTGH (QCVN09:2015/BTNMT)

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước nhạt đến mặn, có Pb chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN09:2015/BTNMT)

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước nhạt đến mặn, không có chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN09:2015/BTNMT)

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước nhạt đến mặn, không có chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN09:2015/BTNMT)

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Mực nước trung bình các quý năm 2023 có xu thế hạ dâng với cùng kỳ quý năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Mực nước trung bình các quý năm 2023 có xu thế hạ với cùng kỳ quý năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Mực nước trung bình các quý năm 2023 có xu thế hạ với cùng kỳ quý năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Mực nước trung bình các quý năm 2023 có xu thế hạ với cùng kỳ quý năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Mực nước trung bình các quý năm 2023 có xu thế hạ với cùng kỳ quý năm trước.

  1. Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Trong mùa khô năm 2022, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh An Giang đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn, Cd, F và NH4 vượt quá GTGH so với QCVN09-MT:2015/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.