Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hải Dương Tháng 1 Năm 2023

Tỉnh Hải Dương là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.648 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 13 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hải Dương gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 179.474 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 527.046 m3/ngày.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,58m tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (Q.144M1) và sâu nhất là -1,6m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 lớp qh2

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại TT. Phú Thứ, huyện Kinh Môn (Q.143).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,22m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131) và sâu nhất là -5,69m tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ (Q.148).
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Theo kết quả quan trắc tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131a). Mực nước trung bình tháng 12 dâng 0,91m so với tháng 11.
Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,1m tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Q.145a). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,85m tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Q.145a) và sâu nhất là -6,92m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b).
Tầng chứa nước Neogene (n): Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Q.149). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,21m so với tháng 11.
2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.
Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1: Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng, khu vực Thanh Hà dự báo mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Neogene (n): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.
3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Hải Dương thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Hải Dương thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.
Xem chi tiết tại đây.