Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hải Dương Năm 2023

Tỉnh Hải Dương là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.648 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 13 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Mực nước

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình năm 2022 dâng so với năm 2021. Giá trị dâng cao nhất là 0,37m tại Xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146) và giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Q.145).

Sơ đồ diễn biến mực nước lớp qh2

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình năm 2022 dâng so với năm 2021. Giá trị dâng cao nhất là 0,43m tại Xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ (Q.148).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Theo kết quả quan trắc tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131a)  mực nước trung bình năm 2022 hạ 0,62m so với năm 2021.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình năm 2022 dâng so với năm 2021. Giá trị dâng cao nhất là 0,53m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b).

Tầng chứa nước Neogene (n): Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Q.149), mực nước trung bình năm 2022 dâng 0,48m so với năm 2021.

Chất lượng nước

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước thuộc loại nước nhạt đến mặn, một số chỉ tiêu vượt quá GTGH (QCVN09:2015/BTNMT),

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước thuộc loại nước nhạt, một số chỉ tiêu vượt quá GTGH (QCVN09:2015/BTNMT),

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại công trình Q.131a (TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện) cho thấy nước thuộc loại nước nhạt, không có chỉ tiêu nào vượt quá GTGH (QCVN09-MT:2015/BTNMT).

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước thuộc loại nước nhạt đến nước mặn. Theo QCVN09-MT:2015/BTNMT hầu hết các chỉ tiêu thấp hơn GTGH,

Tầng chứa nước Neogene (n): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại công trình Q.149 (xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng) cho thấy nước thuộc loại nước nhạt, hầu hết các chỉ tiêu vượt quá GTGH (QCVN09-MT:2015/BTNMT), riêng chỉ tiêu Mn vượt quá GTGH vào mùa khô với giá trị là 0,08mg/l.

2.Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Mực nước trung bình các quý năm 2023 nhìn chung có xu thế hạ so với cùng kỳ quý năm trước.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Mực nước trung bình các quý năm 2023 nhìn chung có xu thế dâng hạ không đáng kể so với cùng kỳ quý năm trước.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Mực nước trung bình các quý năm 2023 nhìn chung có xu thế hạ so với cùng kỳ quý năm trước.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Mực nước trung bình các quý năm 2023 nhìn chung có xu thế hạ so với cùng kỳ quý năm trước.

Tầng chứa nước Neogene (n):Mực nước trung bình các quý năm 2023 nhìn chung có xu thế hạ so với cùng kỳ quý năm trước.

  1. Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Hải Dương thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Hải Dương thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Trong năm 2022, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Hải Dương đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng độ mặn, Mn và NH4 vượt quá GTGH so với QCVN 09-MT:2015/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.